BAKARA SURESİ / 021
135.(Kitap ehli) "yahudi veya hıristiyan olun doğru yolu bulursunuz" dediler. [24] De ki: "Aksine, biz ancak İbrahim'in dini olan dosdoğru dine uyarız. O, ortak koşanlardan değildi."
136."Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a onların soylarından gelen diğer peygamberlere indirilene; Musa'ya ve İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere Rableri katından verilenlere iman ettik. Onların aralarında bir ayırım yapmayız. Biz O'na (Allah'a) teslim olanlarız" deyin.
137.Onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse de, öyle anlaşmazlık içinde kalırlar. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O duyandır, bilendir.
138."Allah'ın boyası(nı seçtik)... [25] Kimin boyası, Allah'ın boyasından daha güzel olabilir? Biz O'na kulluk etmekteyiz."
139.De ki: "Siz Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptığımız işler bize, sizin yaptığınız işler sizedir. Biz O'na gönülden bağlıyız."
140."Yoksa siz İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Ya'kub'un ve onların torunlarının yahudi veya hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?" De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı?" Allah'tan gelen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir! Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. [26]
141.Onlar geçmiş bir ümmetti. Onların kazandıkları kendilerine sizin kazandıklarınız ise sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız.

Dipnotlar

24.Burada da 111. ayeti kerimede olduğu gibi yahudilerin iddialarıyla hıristiyanların iddiaları birbirine atfedilerek anılmaktadır. Yani, yahudiler "eğer yahudi olursanız doğru yolu bulursunuz" demekte, hıristiyanlar ise "eğer hıristiyan olursanız doğru yolu bulursunuz" iddiasında bulunmaktadırlar.

25.Yani Allah`ın sizin için seçip uygun gördüğü boya ile boyanın. Burada boya ile inanç, akide, anlayış kastedilmektedir. Yani kişi Allah`ın seçtiği dine girer, onun bildirdiği inanç ilkelerini benimser, anlayış ve yaşayışını bu ilkelere göre bir düzene koyarsa Allah`ın boyası ile boyanmış olur.

26.Burada sahip oldukları bazı bilgileri kasıtlı olarak gizleyen ve açığa çıkarmayan hıristiyan ve yahudi din adamlarına seslenilmektedir. Yüce Allah, onların bu bilgileri saklamalarından habersiz olmadığını kendilerine hatırlatıyor.

Nüzul Sebepleri

135.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre İbnu Suriya, Resulullah (a.s.)`a: "Doğru yol bizim üzerinde olduğumuz yoldan başkası değildir. Ey Muhammed! Sen de bize uy doğru yolu bulursun" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.