BAKARA SURESİ / 015
94.De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de özellikle size verilecekse o zaman, doğru sözlü iseniz ölümü arzulayın."
95.Onlar önceden elleriyle işledikleri yüzünden asla ölümü arzulamayacaklardır. [19] Allah zalimleri bilmektedir.
96.Onları insanların hayata en düşkünü göreceksin. Allah'a ortak koşanlardan bile daha tutkundurlar. Her biri bin yıl yaşatılmayı arzular. Oysa uzun süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştırmayacaktır. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
97.De ki: "Kim Cibril'e düşman olursa, (bilsin ki) o bunu (Kur'an'ı) Allah'ın izniyle, daha önce gelmiş olanları doğrulayıcı, iman edenler için de bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi.
98.Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa Allah da kâfirlere düşmandır.
99.Şüphesiz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkâr etmez.
100.Onlar her ne zaman bir ahidde bulundularsa içlerinden bir topluluk onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez.
101.Onlara, Allah katından yanlarındakini doğrulayıcı bir peygamber gelince kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir topluluk sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın Kitabı'nı arkalarına attılar.

Dipnotlar

19.Burada "elleriyle işledikleri" ifadesiyle anlatılmak istenen işlemiş oldukları bütün fenalıklardır. Yoksa sadece elleriyle işlemiş oldukları fiillerin kastedilmesi gibi bir tahsis sözkonusu değildir. Bu ibare Arap dilinde bir kimsenin yapmış olduğu fiilleri kasdetmek amacıyla yaygın olarak kullanılır. Türkçe`de de buna benzer ifadeler yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nüzul Sebepleri

94.Cerir`in Ebu`l-Aliye`den rivayet ettiğine göre, yahudiler: "Cennete yahudi olanlardan başkası giremeyecektir" dediler, Yüce Allah da bu ayeti kerimeyi indirdi.

97.Buhari`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiğine göre, Resulullah (a.s.) Medine`ye geldiğinde Abdullah bin Selâm kendine ait bir tarlada hasad yapıyordu. Resulullah (a.s.)`ın yanına giderek, O`na dedi ki: "Ben sana üç şey soracağım ki bunları bir peygamberden başkası bilemez. Kıyamet alametlerinin ilki hangisidir? Cennet halkının ilk yiyeceği nedir? Çocuk neden babasına veya annesine çeker?" Resulullah (a.s.) da: "Bunları az önce Cibril (a.s.) bana bildirdi" diye buyurdu. Abdullah bin Selâm: "Cibril mi?" diye sordu. Resulullah (a.s.): "Evet" dedi. O da: "Bu meleklerden yahudilere düşman olandır" dedi. Resulullah (a.s.) da ona bu ayeti kerimeyi okudu. İbnu Hacer el-Askalani, Fethu`l-Bari`de şöyle söylemiştir: "İfadeden anlaşıldığına göre Resulullah (a.s.) bu ayeti kerimeyi ona karşı, söylediği söze cevap olması amacıyla okumuştur. Bu ise ayeti kerimenin o esnada inmiş olmasını gerektirmez."

Bu ayeti kerimenin iniş sebebi konusunda Abdullah bin Selâm (r.a.)`la ilgili rivayetten başka sahih bir rivayet nakledilmiştir. Ahmed bin Hanbel, Tirmizi ve Nesai`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre, yahudiler Resulullah (a.s.)`a gelerek bazı sorular sordular ve: "Bunları bilirsen senin peygamber olduğunu anlarız" dediler. Resulullah (a.s.) onların sorularını cevaplandırınca: "Bize senin arkadaşının (yani sana vahyi getirenin) kim olduğunu bildir" dediler. Resulullah (a.s.): "Cibril" diye buyurdu. Bunun üzerine onlar: "Cibril savaş, çarpışma ve azap indirendir, o bizim düşmanımızdır. Eğer rahmeti, bitkiyi ve yağmuru indiren Mikail olduğunu söyleseydin muhakkak daha hayırlı olurdu" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi.

Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Ancak hepsinde yahudilerin değişik vesilelerle Cibril (a.s.)`e düşman olduklarını ifade ettiklerinden bu ayeti kerimenin indirildiği belirtilmektedir. Bu meseleyle ilgili farklı rivayetlere konu olan değişik olaylar değişik zamanlarda meydana gelmiş olabilir. Ancak bütün bu rivayetler tek bir noktada birleşmektedir.

99.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre yahudi İbnu Suriya Resulullah (a.s.)`a: "Ey Muhammed! Sen bizim bildiğimiz bir şey getirmedin (yani bizim kitabımızdaki haberleri doğrulayıcı bir şey getirmedin) ve Allah sana açık bir âyet de indirmedi" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.

100.Yine İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) peygamber olarak gönderilince, yahudilerin verdikleri ahid ve onlardan Muhammed (a.s.) hakkında alınan ahid kendilerine hatırlatılınca Malik bin es-Sayf dedi ki: "Vallahi, bizden Muhammed hakkında bir söz alınmadı, herhangi bir söz alınmış da değildir." Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.