BAKARA SURESİ / 012
77.Onlar Allah'ın, kendilerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bildiğini bilmezler mi!
78.Onların içinde bir de Kitab'ı bilmeyen okuma yazma bilmezler vardır ki, bunların bütün bildikleri boş kuruntulardan ibaret şeylerdir ve bunlar sadece zanna kapılmaktadırlar.
79.Karşılığında az bir ücret alabilmek için kendi elleriyle kitap yazıp da sonra: "İşte bu Allah katından gelmedir" diyenlere yazıklar olsun. Yazdıklarından dolayı da onlara yazık olsun, kazandıklarından dolayı da!
80.Onlar (İsrailoğulları) yine: "Bize sadece sayılı günlerde ateş dokunacaktır" dediler. Onlara: "Siz Allah katından bir söz mü aldınız? Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?" de.
81.Hayır, aksine, kim bir kötülük işler ve yapmış olduğu fenalıklar kendini kuşatırsa işte bunlar cehenneme atılacak olanlardır. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. [14]
82.İman edip de salih ameller işleyenler ise cennete girecek olanlardır. Onlar da orada sonsuza kadar kalacaklardır.
83.Hani, İsrailoğullarından; "Allah'dan başkasına kulluk etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilikte bulunacaksınız, insanlara güzel söz söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız ve zekatı vereceksiniz" diye kesin söz almıştık. Sonra az bir kısmınız müstesna, bu sözden döndünüz. Siz zaten yüz çevirenlersiniz.

Dipnotlar

14.Burada kastedilenler kötülük işlemeyi kendileri için adet edinip de yaptıklarından dolayı bir rahatsızlık duymayanlar ve işledikleri fenalıkları kendileri açısından bir kazanç olarak görenlerdir.

Nüzul Sebepleri

79.Nesai`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime kitap ehli hakkında inmiştir. İbnu Ebi Hatim`in rivayetine göre de İkrime, Abdullah bin Abbas (r.a.)`ın şöyle söylediğini bildirmiştir: "Bu ayeti kerime yahudilerin bilginleri hakkında inmiştir. Onlar Tevrat`ta Resulullah (a.s.)`ın özelliklerinin: "Sürmeli ve iri gözlü, orta boylu, kıvırcık saçlı ve güzel yüzlü" diye yazılı olduğunu gördüler ama kıskançlıklarından ve kinlerinden dolayı bunları sildiler ve: "Onun özelliklerinin, uzun boylu, mavi gözlü, düz saçlı, diye yazıldığını görüyoruz" dediler.

80.el-Mu`cemu`l-Kebir`de Taberani`nin, İbnu Cerir`in ve İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre, Resulullah (a.s.)`ın Medine`ye geldiği sıralarda yahudiler: "Dünyanın ömrü yedi bin yıldır. İnsanlar dünya yıllarıyla her bin yıla karşılık ahirette, ahiret günleriyle bir gün azap göreceklerdir. Buna göre ahiret azabı yedi gün sürecek ve sonra son bulacaktır" diyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi.

İbnu Cerir`in bir başka tarıktan Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre de, yahudiler: "Biz sadece buzağıya kulluk ettiğimiz süre olan kırk gün içindeki yeminimizin keffareti için ateşe gireceğiz. Bu tamam olunca azap da son bulacaktır" diyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi.