Dinimizi Öğrenelim

Şehadet Kelimesi ve İman

undan önceki derslerimizde ele aldığımız üzere "şehadet kelimesi" adeta İslam'ın parolasıdır. Bir kimsenin Müslüman kabul edilmesi bu sözü söylemesine bağlıdır. Şehadet kelimesinin nasıl bir anlam taşıdığını bundan önceki derslerimizde açıkladık. Peki şehadet kelimesini dil ile söylemek yeterli midir?

Bir kimsenin başkaları tarafından Müslüman olarak kabul edilmesi için bu sözü yani şehadet kelimesini söylemesine ve bu sözün gereklerini yerine getirmesine bakılır. (Bu sözün gereklerini inşallah bundan sonraki derslerimizde ele alacağız.) Fakat Allah katında Müslüman olabilmek için bu sözü dil ile söylemek yeterli değildir. Aynı zamanda kalben de inanmak gerekir. Şehadet'in kelime olarak "şahitlik" anlamına geldiğini dile getirmiştik. Eğer bir kimse bu sözün ifade ettiği anlama kalben inanmadığı halde dil ile söylerse bir bakıma yalancı şahitlik etmiş olur. Bu gibilere de İslam literatüründe "münafık" denmektedir.

Bütün bu konular karşımıza bazı kavramları çıkarıyor: Müslüman, mü'min, kafir, müşrik, münafık

Şimdi bu kavramları teker teker ele alalım:

Müslüman: Bu kelimenin aslı Müslim'dir. Sözlükte "teslim olan" anlamına gelir. İslam da zaten Allah'a teslim olma, O'nun ilahi gücü karşısında boyun eğerek, peygamberi yoluyla insanlara bildirdiği dini kabul etme anlamına geldiğinden İslam'ı kabul edene Müslim denir. Ancak sonradan kelimenin sonuna Farsça çoğul eki olarak kullanılan "an" eki eklenmiş ve Türkçe'ye bu şekliyle geçmiştir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bir kimsenin toplumda Müslüman kabul edilmesi için şehadet kelimesini söylemesi ve İslam'ın temel ilkelerini kabul etmesi yeterlidir. Ancak Allah katında Müslüman kabul edilmesi söylediği şeyleri kalben de onaylamasına bağlıdır.

Mü'min: Mü'min kelimesi genellikle Müslüman kelimesiyle aynı anlamda kullanılır. Dini literatürde de genellikle aynı anlamda kullanılır. Ancak sözlükte "inanan, iman eden" anlamındadır. Yani burada daha çok kalbin fonksiyonu öne çıkmaktadır.

Kafir: Bu kelime İslam'ı kabul etmeyen, Allah'ın vahiyle bildirdiği gerçekleri inkâr eden kimse hakkında kullanılır. Sözlükte "gizleyen, saklayan, yerin altına gömen" anlamındadır. İslam'ın ortaya koyduğu gerçekleri inkârda da böyle bir durum söz konusudur. Bunu yapanlar gün gibi ortada olan gerçekleri adeta hem kendi gözlerinden hem de başkalarının gözlerinden saklamak için onları gizlemeye çalışmaktadırlar. İşte bu yüzden onlara "kafir" denmektedir.

Müşrik: Allah'a ortak koşan bir kimse hakkında kullanılan tabirdir. Sözlükte bir varlığı başka bir varlığa ortak eden, ortak koşan anlamına gelir. Yani bir müşrik normalde Allah'ın varlığını inkâr etmez, ama O'nun birliğini, tek ilah olduğunu inkâr eder. O'ndan başka da ilahlar bulunduğunu ve bu ilahların varlıklar alemine birlikte hükmettiklerini ileri sürerler.

Münafık: Yukarıda da belirttiğimiz üzere kalbiyle iman etmediği halde diliyle iman ettiğini söyleyen kimseye münafık denir. Sözlükte de ikili hareket eden, iki yüzlü gibi anlamlara gelir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de cehennemin en alt tabakasında olacaklarını bildirmektedir.

Böylece insanların inanç durumlarıyla ilgili kavramları açıklamış olduk. Gelecek haftadan itibaren Allah'ın izniyle bir kimsenin mü'min olmasının neleri gerektirdiği konularına başlayacağız.

Bir Peygamber Kıssası

Şeytanın Hz. Adem'e ve Soyuna Düşmanlığı

undan önceki haftalarda ele aldığımız üzere şeytan, Hz. Adem (a.s.)'e secde edilmesi konusunda Allah'ın emrini yerine getirmediğinden dolayı bulunduğu yerden kovulup aşağı indirildi. Böyle bir sonuçla karşılaşmasının sebebinin Hz. Adem (a.s.) olduğunu düşündü. Bu yüzden ona ve nesline karşı içinde bir kin ve düşmanlık duygusu oluştu. Oysa onun böyle bir sonuçla karşılaşmasının sebebi kendi hatası, kendini büyük görerek Allah'ın emrine karşı gelmesiydi. Kendisini cezalandıran da Yüce Allah'tı. Yani olan bitenler tümüyle Hz. Adem (a.s.)'in dışında vuku bulmuş, onun herhangi bir şeye müdahalesi olmamıştı.

İlginçtir ki insanların bazılarında şeytanın bu düşüncesine benzer düşüncelerle karşılaştığımız oluyor. Birilerini kıskanırlar. Bu kıskançlıkları kendilerini bazı yanlışlıklara sürükler. Sonra bu hataları yüzünden başlarına bir şeyler gelir. Hal böyle olunca başlarına gelenlerden o kıskandıkları kişileri sorumlu tutarlar ve bu yüzden onlara karşı kin ve düşmanlıkları artar. Artık onlara karşı ilk fırsatta bir kötülük yapabilmek için ellerinden geleni yaparlar. İşte bu düşünce de şeytandan insanlara geçen bir düşüncedir. Şeytan gibi olmamak ve onun karşılaştığı sonuçla karşılaşmamak için bu gibi düşüncelerden sakınmak gerekir.

Bunu hatırlattıktan sonra şeytanın Hz. Adem (a.s.)'e ve onun soyuna düşmanlığıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgileri aktaralım:

"(İblis): "Onların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi. (Allah): "Haydi, sen kendilerine mühlet verilenlerdensin" dedi. (İblis de) şöyle dedi: "Beni azgınlığa düşürmene karşılık onlara karşı senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Böylece sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın." (Allah da) şöyle dedi: "Oradan kınanmış ve kovulup aşağılanmış olarak çık. Onlardan kim sana uyarsa (bilin ki) cehennemi hep sizinle dolduracağım." (A'raf suresi, ayet: 14-18)

Yüce Allah aynı zamanda şeytanın, Hz. Adem'e ve eşine olan düşmanlığını kendilerine hatırlattı. Bu konuda da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır:

"Bunun üzerine dedik ki: "Ey Adem! Şüphesiz bu (yani şeytan), sana da, eşine de düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra zorluk çekersin." (Taha suresi, ayet: 117)

Şeytanın Hz. Adem'in soyundan gelenlere yani tüm insanlığa düşmanlığı hakkında da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır:

"Ey Ademoğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin; çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır diye bir and vermedim mi?" (Yasin suresi, ayet: 60)

İşte bütün bu ayet-i kerimelerde verilen bilgiler şeytanın Adem (a.s.)'e ve soyuna olan düşmanlığı hakkında ibret verici bilgilerdir. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta da şeytanın bu düşmanlığının nasıl dışa yansıdığı hakkında bizi düşündüren bir gelişmeye, Adem (a.s.) ile eşinin cennetten çıkarılmasına yol açan gelişmeye temas edeceğiz. Bu konuda da inşallah Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgilerden yola çıkacak, o bilgilerin aydınlığında tefsir alimlerimizin yaptığı açıklamalardan da yararlanmaya çalışacağız.

Eğlenelim Öğrenelim

Fıkralar

Aldığı Gibi

ayvanat bahçesi müdürüne giden adam:

-Size birkaç siparişim var?

-Buyrun beyefendi, temin edebilirsek memnuniyetle..

-Siparişlerim şöyle, 150 fare, 5000 pire, 2500 tahtakurusu.

-Hay Allah, bu kadar hayvanı ne yapacaksınız beyefendi?

-Evi, çıkarken ev sahibine aldığımız gibi teslim etmemiz gerekiyor da.

İki Kez Hakaret

Amerikalı taksi şoförü, müşterinin verdiği bahşişi beğenmeyip, şikayetçi bir tarzda konuşur:

-Bahşiş olarak yalnızca 15 sent mi veriyorsunuz? Bu bana hakarettir.

-Peki size ne kadar vereceğimi umuyordunuz?

-Hiç olmazsa bir 15 sent daha.

-Doğrusu size iki kez hakaret etmek istemem.

Çobanın Hesabı

Ağa elinde bir koyun derisiyle karşısına gelen çobana sinirli sinirli sorar:

-Koyunlar nerede? Çoban başladı anlatmaya:

-Yağmur yağdı, şimşek çaktı, yetmiş ikisinin ödü patladı. Önden gitti beş toklu, geri kaldı beş toklu, onunu verdim kasaba, onunu da katma hesaba. Kurt kaptı birisini, getirdim birinin derisini, al ağam derisini sorma artık gerisini...

Bu sözlere iyice sinirlenen ağa yakınında duran yoğurt kabını çobanın yüzüne fırlatır. Yüzü gözü yoğurt içinde kalan çoban pişkince:

-Hesabı doğru verenin yüzü ak çıkarmış.

Gezmediğiniz Yer Kalmamış

Bir kaç Amerikalı Avrupa seyahatine çıkmışlardı. Vezüv yanardağını da ziyaret ettiler. Kraterin içine baktıklarında biri:

-Vay canına! Aynı cehennem gibi, dedi.

Amerikalıların rehberi hayretle gülerek:

-Siz Amerikalılar yaman adamlarsınız vallahi, gezmediğiniz yer kalmamış.

Oynatmaktan Kurtarmış

Cimrinin biri arkadaşıyla konuşuyordu:

-Zavallı bir dilenciye sana 1 milyar versem ne yaparsın? dedim.

-Sevincimden aklımı oynatırım, dedi.

Arkadaşı sordu:

-Peki sen ne yaptın?

-Ne yapayım adamı aklını oynatmaktan kurtardım.

Kıyamete Kadar

-Alo Ahmet beyle görüşmek istiyorum, orada mı?

-Hayır efendim, yoklar.

-Ne zaman gelirler acaba?

-Hiç belli olmaz efendim.

-Geldiğinde ne kadar kalır?

-Kıyamete kadar.

Karşıdaki şaşırarak sordu:

-Affedersiniz orası neresi?

-Belediye mezarlığı.

Görüntü İyi Ses Parazitli

Hayatının büyük bir kısmını televizyon başında geçiren zamane çocuklarından birinin annesi hastalanmış, sesi de kısılmıştı. Akşam eve gelen baba kapıda çocuğa sordu:

-Annen nasıl oğlum.

-Görüntü iyi ama ses parazitli baba.

Bilmeceler

 • Hangi köye kimse gitmek istemez? (Tahtalı köye)
 • Hangi havada yağmur yağmaz? (Oyun havası)
 • Bir yılan bir kirpiye sarılırsa ne olur? (Dikenli tel)
 • İnsan ne yediği zaman üzülür? (Kazık)
 • Fareleri her zaman kovalayan nedir? (Kuyrukları)
 • Denizler niçin tuzludur? (Balıklar kokmasın diye)
 • Balıkla mektup arasında ne benzerlik vardır? (İkisi de pulludur)
 • Tarihin en güzel kokulu devri hangisidir? (Lale devri)
 • Doğrulardan Seçmeler

  Minik Kızım

  urcu burcu kokusu var
  Minik kızım güzel kızım.
  Mışıl mışıl uykusu var
  Minik kızım güzel kızım.

  Cennet kokar her nefesi
  Öper koklarsa annesi.
  Evimizin tek neşesi
  Minik kızım güzel kızım.

  Serpilesin dalın olsun
  Gül açasın balın olsun
  Güzel ahlak malın olsun
  Minik kızım güzel kızım.

  Hüseyin Öztürk

  Üç Balık

  Bir tarafı büyük bir nehre açılan bir gölde üç balık arkadaşça yaşayıp gidiyormuş. Bir gün nehirdeki balıkçılar gölün kenarına geldiklerinde, üç arkadaş balıkları görmüşler.

  "Yarın balık ağımızı şuraya atarız," diyerek çevreye göz attıktan sonra çekip gitmişler. Balıklardan Ahzem isimlisi, balıkçıların bu keşfinden niyetlerini anlayarak hemen büyük nehre sıvışıp gitmiş.

  Ertesi sabah, avcılar ağlarını attıkları zaman felaketi Hazim adındaki ikinci balık da görmekte gecikmemiş, fakat geç kalmıştı. Gölün nehirle birleştiği yeri balıkçılar kapatmış. Kaçmaya imkanı yokmuş. Ne yapmalıydı? Hemen aklına bir çare gelmiş. Güya kendi kendine ölmüş gibi yaparak, suyun yüzüne çıkıp hareketsiz beklemeye başlamış. Böyle ölmüş bir balığı beğenmeyen balıkçılardan biri, onu tuttuğu gibi doğruca nehir tarafına fırlatmış. Balık çırpına çırpına nehre kadar varmış kendisini son bir gayretle nehre atarak ancak kurtulabilmiş. Üçüncü balık ise tam bir acziyet göstermiş. Balıkçılar ağları attıktan sonra aklı başına gelmiş ancak iş işten geçmiş. Son bir ümitle oraya buraya atılmışsa da, sonunda ağa düşerek avcıların eline geçmiş.

  (Kelile ve Dimne'den)

  Evet sevgili çocuklar hikayemizden de anlayabileceğimiz gibi her canlı etrafında olup bitenlere karşı dikkatli olmak zorundadır. Gençlerimiz ise bu konuda daha da dikkatli olmak zorundadırlar. Çünkü bugün etrafımız özellikle gençleri ağlarına düşürmek isteyen, onları inançlarına yakışmayacak düşüncelere yöneltmek için ağlarını atmış bekleyen avcılarla dolu. Ağ olarak da genellikle kötü arkadaş, medya, reklam vb. araçları kullanmaya çalışıyorlar. Bu açıdan etrafımızı saran tuzaklar ve ağlar karşısında dikkatli olmak zorundayız. Çünkü o ağlara kendimizi kaptırmamız durumunda artık kurtulmak zor ve hatta imkansızdır.